Psykiske plager

Psykiske plager er noe de aller fleste av oss opplever fra tid til annen. Psykiske lidelser derimot betegner sykdommer med mer uttalte symptomer og tegn, og som reduserer livskvaliteten.
Psykiske lidelser er årsak til 1/3 av alle uføretrygder og gjennomsnittsalder ved innvilgelse av uførepensjon er 46 år.

Psykiske plager er noe de aller fleste av oss opplever fra tid til annen. Psykiske lidelser derimot betegner sykdommer med mer uttalte symptomer og tegn, og som reduserer livskvaliteten. Psykiske lidelser er årsak til 1/3 av alle uføretrygder og gjennomsnittsalder ved innvilgelse av uførepensjon er 46 år.

 • Symptomer

  Psykiske plager er tilstander som oppleves belastende, men ikke i så stor grad at de karakteriseres som diagnoser. Psykiske plager påvirker ofte, men ikke alltid, tanker, følelser, atferd og væremåte og kan ofte medføre redusert livskvalitet og gå utover fungering i hverdagen

  Psykiske lidelser betegner derimot tilstander der bestemte diagnostiske kriterier er oppfylt og er som regel mer belastende enn psykiske plager. Psykiske lidelser påvirker ofte tanker, følelser, atferd og væremåte mer enn psykiske plager. Lidelsene fører ofte til redusert livskvalitet og går utover fungering i hverdagen. I likhet med kroppslige lidelser omfatter psykiske lidelser både mindre alvorlige, moderate og svært alvorlige tilstander.

  Psykiske lidelser et utbredt problem i alle aldersgrupper.

  Blant barn og unge har 1/3 av 16-åringer en gang i livet hatt symptomer som oppfyller kriteriene for psykiatriske diagnoser eksempelvis atferdsforstyrrelser, angst eller depresjon og sirka 8% har på et gitt tidspunkt en psykisk lidelse, hyppigst angst, depresjon og atferdsforstyrrelser.

  Blant voksne har 10-30% i løpet av 1 år hatt minst én psykisk lidelse.

  På ethvert tidspunkt har 10% angst og i løpet av livet vil 20-25% oppleve angst. Hyppigste angstlidelser, 5-10% i året, er spesifikke fobier og sosial angst mens mindre hyppige angstlidelser, 0,5-3%, er panikkangst, agorafobi, generalisert angstlidelse, tvangslidelse.

  På ethvert tidspunkt har 6-12% depresjon og i løpet av livet vil 15-20% oppleve depresjon.

  I løpet av 1 år har 15% alkoholmisbruk eller avhengighet. I løpet av livet har 15-20% alkoholmisbruk eller avhengighet.

 • Hva kan jeg selv gjøre?

  Har du angstplager kan du prøve å finne ut om det er et mønster i dine plager. Ved milde og moderate plager kan du forsøke å øve opp evnen din til å tåle angstutløsende situasjoner, steder, gjenstander, dyr og nytte deg av egenadministrert internettbasert kognitiv terapi.

  Ved depresjonsplager anbefales mosjon og fysisk aktivitet som er moderat effektivt ved mild og moderat depresjon. Unngå isolasjon. Oppretthold normal døgnrytme. Unngå alkohol eller andre rusmidler. Egenadministrert internettbasert kognitiv terapi kan ha god effekt.

  Du bør søke lege når depresjons eller angstfølelsen hemmer deg i dine daglige aktiviteter, eller har vedvart over lengre tid. Du bør også søke lege ved symptomer på andre psykiske lidelser for å få god og rettidig hjelp.

 • Hva kan Eyr hjelpe med?
  • Eyr kan vurdere om problemene er relatert til psykisk plage eller lidelse.
  • Eyr kan gi råd og yte støttesamtale ved psykiske plager.
  • Eyr kan vurdere om det er behov for henvisning til spesialist ved psykolog eller psykiater.
  • Eyr kan forny faste medisiner, utenom vanedannende medisiner.
  • Eyr kan ikke foreskrive antidepressiv medisin eller beroligende medisiner.

Vi er her for deg

Trenger du å snakke med noen? Få den hjelpen du trenger gjennom videosamtale med en av våre erfarne psykologer.