Vilkår for brug af Tjenesten

Her finder du en oversigt over vores vilkår. Sikkerhed og tryghed ligger os meget på sinde, og derfor følger vi også alle normer og regler i sundhedssektoren. Du kan finde information om behandlingen af sundheds- og personoplysninger i Tjenesten i vores Privatlivspolitik

Vilkår for brug af Tjenesten

Eyr-appen og de medicinske ydelser, som du kan bestille gennem appen (herefter "Tjenesten"), leve-res af Eyr Medical Danmark ApS, CVR-nr. 39976633, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (herefter "Eyr" eller "vi"). Ved at tage Tjenesten i brug accepteres nærværende vilkår. Når du downloader Eyr-appen fra App Store eller Google Play, accepterer du også vilkårene for App Store eller Google Play. Den person, som bruger Tjenesten, vil i nærværende vilkår blive benævnt "Bruger(ne)" eller "du". Du kan finde information om behandlingen af sundheds- og personoplysninger i Tjenesten i vores privatlivspolitik

Oplysninger om Tjenesten

Tjenesten er udviklet og ejes af Eyr Medical AS, som har givet Eyr Medical Danmark ApS ret til at leve-re Tjenesten med det formål at give enkeltpersoner lettere adgang til sundhedsydelser og sundheds-oplysninger ved at udbyde en sikker platform til digital kontakt med autoriseret sundhedspersonale. Du kan via Tjenesten bestille, gennemføre og betale for digitale sundhedsydelser, herunder konsulta-tioner med sundhedspersonale via videosamtaler, beskeder og formularer. Tjenesten er ikke beregnet til nødstilfælde. I tilfælde af en akut og alvorlig situation skal du ringe til 112 i Danmark og resten af Europa.

Ansvaret for Tjenesten

Det sundhedspersonale, som yder sundhedsydelser via Tjenesten, har i henhold til lovgivningen en pligt til og et personligt ansvar for, at sundhedsydelserne lever op til krav om faglig forsvarlighed og omsorgsfuld pleje. Eyr er ansvarlig for at sørge for, at sundhedspersonalet kan overholde de lovmæs-sige forpligtelser, herunder at stille et system til journalføring til rådighed, hvorigennem lægen kan dokumentere sundhedsydelserne og systematisk arbejde med kvalitetsforbedring.
Eyr påtager sig intet ansvar for, at Tjenesten ikke er tilgængelig i de tilfælde, hvor dette skyldes:

 • fejl eller problemer forbundet med Brugerens hardware, udstyr, netværk, software eller fejl i en tredjeparts software, som ikke kan udbedres af Eyr til trods for, at Eyr har forsøgt at rette fejlen,
 • andre omstændigheder, som Brugeren er ansvarlig for i henhold til nærværende vilkår,
 • virus eller andre sikkerhedsangreb, som måtte opstå, til trods for, at Eyr har iværksat egnede sik-kerhedsforanstaltninger, eller
 • omstændigheder, som ligger uden for Eyrs kontrol (force majeure).

Hvis Tjenesten ikke kan tilgås, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt pr. e-mail til support@eyr.md eller via chatten på eyr.md/support. Vi vil i første omgang forsøge at udbedre fejlen, forudsat at dette kan gøres uden, at omkostningerne eller indsatsen for Eyr bliver urimelige. Eyr forbeholder sig retten til at udbedre fejl for egen regning, forudsat at dette kan udføres uden, at der påføres Bru-geren urimelige omkostninger eller gener. Kan en fejl ikke udbedres, har Brugeren ret til et rimelig nedslag i prisen eller erstatning for eventuelt direkte økonomiske tab, som kan dokumenteres.

Krav til Brugerne

 • Du skal benytte NemID/MitID for at kunne oprette en konto, som giver adgang til Tjenesten.
 • Du skal være fyldt 16 år for at kunne bruge Tjenesten. Personer under 16 år kan benytte sig af Tjenesten via en forælder eller værges brugerkonto. Lægen vil derefter oprette en separat journal for den mindreårige, som sundhedsydelsen benyttes til.
 • Du er ansvarlig for, at de oplysninger, som du selv har afgivet under din konto i Tjenesten, til enhver tid er korrekte og opdaterede.
 • En brugerkonto er personlig, og du er selv ansvarlig for at holde din loginoplysninger hemme-lige.
 • Du skal for at kunne gennemføre en videokonsultation have forbindelse til internettet og til-strækkelige kapacitet til at kunne kommunikere online. Hvis dette ikke er tilfældet, vil du kunne opleve dårlig lyd- og billedkvalitet under videokonsultationen, eller at det ikke er muligt at gen-nemføre videokonsultationen.

Ikke tilladt brug

Misbrug af Tjenesten er ikke tilladt. Det betyder bl.a., at du ikke må:

 • Udnytte Tjenesten kommercielt,
 • Hindre eller forstyrre Tjenesten ved eksempelvis at sprede virus,
 • Skaffe dig uretmæssig adgang til Tjenesten ved brug af metoder, som ikke er omfattet af bruger-grænsefladen og retningslinjerne for brug af Tjenesten,
 • Kontakte lægen via private kanaler som eksempelvis et privat mobilnummer,
 • Udvise chikanøs, udfordrende, diskriminerende eller på anden måde dårlig adfærd, når du bruger Tjenesten,
 • Filme konsultationer med sundhedspersonale eller på nogen måde bidrage til spredning af sådant materiale, eller
 • Udnytte Tjenesten i strid med gældende lovgivning.

Misbrug eller mistanke om misbrug af Tjenesten som beskrevet ovenfor kan medføre spærring og/eller sletning af din konto. Du vil blive underrettet forinden, at din konto spærres eller slettes, med mindre der foreligger særlige omstændigheder, som gør, at du ikke kan modtage denne information. Hvis din brugerkonto bliver slettet, vil dine person- og sundhedsoplysninger fortsat være gemt i vores patientjournal, og dine rettigheder i henhold til sundheds- og databeskyttelseslovgivningen vil fortsat være gældende, jf. vores privatlivspolitik. Hvis din konto er blevet slettet i medfør af denne bestem-melse, kan du ikke oprette en ny konto uden Eyrs eksplicitte godkendelse. Hvis misbrug eller andre brud på nærværende vilkår har resulteret i et økonomisk tab for Eyr, vil Eyr kunne kræve erstatning for sådanne tab.

Rettigheder til Tjenesten

Brug af Tjenesten giver ikke Brugerne ejerskab til eventuelle immaterielle rettigheder indeholdt i Tje-nesten eller i det indhold, du får adgang til. Du må ikke bruge indhold fra Tjenesten, med mindre du indhenter tilladelse hertil fra Eyr eller den tredjepart, som de pågældende rettigheder måtte tilhøre, eller hvis det på anden vis er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Nærværende vilkår berettiger dig ikke til at bruge de varemærker eller logoer, som indgår i Tjenesten.

Priser og betaling

Det er gratis at downloade Eyr-appen og at oprette en konto. Konsultationens pris vises i Eyr-appen, før du bestiller en konsultation. Hvis du har indgået en aftale med eller tegnet en forsikring gennem en af vores samarbejdspartnere, kan konsultationer mv. være dækket. En sådan aftale skal noteres i Eyr-appen under Konto-fanen, før konsultationen bestilles, for at forsikringen kan dække din konsultation.

Afbestilling

Betalingen bliver opkrævet efter, at konsultationen er blevet gennemført. Hvis du har bestilt tid til en lægekonsultation på et bestemt tidspunkt, kan du afbestille tiden ved at kontakte vores support før det aftalte starttidspunkt for konsultationen.

Fortrydelsesret

Når du bestiller Tjenesten, har du ret til at fortryde aftalen uden begrundelse inden for 14 dage efter aftalens indgåelse. Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag anses fortrydelsesfristen for udløbet den følgende hverdag. For at udøve din fortrydelsesret skal du give Eyr en utvetydig meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet, f.eks. ved brev eller email. Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen nederst i disse betingelser, men det er ikke obligatorisk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fristen er udløbet. Fortrydelsesretten ophører, når Tjenesten er fuldt udført.

Frivillig sletning af konto

Du kan til enhver tid slette din konto. Hvis du sletter din brugerkonto, vil dine person- og sundheds-oplysninger fortsat være gemt i vores patientjournal, og dine rettigheder i henhold til sundheds- og databeskyttelseslovgivningen vil fortsat være gældende, jf. vores privatlivspolitik.

Ændringer

Eyr forbeholder sig retten til at foretage ændringer i Tjenesten. Ændringer vil blive varslet i appen. Væsentlige ændringer vil også blive varslet pr. e-mail. På vores hjemmesider og i appen finder du de til enhver tid gældende brugervilkår. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, skal du slette din kon-to hos os og stoppe din brug af Tjenesten.

Klageadgang

Ønsker du at indgive en klage over Tjenesten, kan du kontakte os pr. e-mail til support@eyr.md, eller du kan chatte med os på Support. Klage over dine rettigheder som forbrugerHvis din klage angår købet af Tjenesten, og der ikke kan opnås enighed, kan du indgive en klage til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager via www.naevneneshus.dk. Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydel-sen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet. Mæglingsteamet for Forbrugerklager vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet inden 4 uger fra Mæglingsteamet for Forbrugerklager har afsluttet sagen.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage via http://ec.europa.eu/odr. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive Eyr Medical Danmark Aps og e-mail support@eyr.md.

Klage over dine rettigheder som patient

Du har også ret til at indgive en klage til myndighederne, hvis du mener, at dine rettigheder som pati-ent ikke er blevet overholdt, eller hvis du på anden vis ønsker at gøre indsigelser mod Tjenesten eller nærværende vilkår. Hvordan du skal indgive en klage, afhænger af hvilke aspekter ved Tjenesten, du ønsker at klage over. Du kan finde nærmere oplysninger og vejledning om, hvordan du kan indgive en klage til Styrelsen for patientklager på https://www.stpk.dk/. Du skal indsende din klage, inden der er gået to år, efter at du er blevet eller burde være blevet be-kendt med det forhold, du klager over. Klagen skal indsendes til Styrelsen for Patientklager senest fem år efter den dag, hvor forholdet, du klager over, fandt sted, til den dag, du indsender din klage til Styrelsen for Patientklager.

Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.
Til Eyr Medical Danmark ApS, E-mail: support@eyr.md
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med levering af følgende tjenesteydelser:
Bestilt den:
Modtaget den:
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):
Dato:

Eyr Medical Danmark ApS

Opdateret den 31. aug 2022