Eyr Medical AS
Eyr mobilapplikasjon og nettstedet eyr.md
Oppdatert: 18.02.2018

Eyr.md og Eyr applikasjonen («Tjenesten») er utviklet og eid av Eyr Medical AS («Eyr»). Disse vilkårene («Brukervilkårene») beskriver Tjenesten og de generelle vilkårene for bruk av Tjenesten. Brukervilkårene gjelder for alle som oppretter konto i Tjenesten («Brukerkonto») ved hjelp av sin BankID («Kunden»). I tillegg må Kunden også akseptere vilkår som fremgår av Eyrs personvernerklæring («Personvernerklæringen»). Personvernerklæringen er en del av Brukervilkårene. Brukervilkårene og vilkår som fremgår av Personvernerklæringen gjelder for alle som oppretter Brukerkonto i Tjenesten. Brukervilkårene og vilkår i Personvernerklæringen må leses grundig og aksepteres før opprettelse av Brukerkonto og før Tjenesten kan tas i bruk. Vilkår aksepteres ved å trykke «Aksepter vilkår». Via Tjenesten kan Kunden velge mellom flere ulike funksjoner, som beskrevet i punkt 1. Noen av funksjonene krever behandling av helseopplysninger. Ved å ta i bruk funksjoner i Tjenesten som behandler helseopplysninger aksepterer kunden vilkår som fremgår av personvernerklæringen for pasienter («Pasienterklæringen»). Vilkår som fremgår av Pasienterklæringen gjelder for alle Kunder som benytter seg av funksjoner i Tjenesten hvor det behandles helseopplysninger. Pasienterklæringen er en del av Brukervilkårene. Vilkår i Pasienterklæringen må leses grundig før funksjoner som behandler helseopplysninger tas i bruk. Vilkår aksepteres ved å trykke «Aksepter vilkår».

1. Tjenesten

1.1 Innhold og formål

Tjenesten er utviklet av Eyr med et mål om å gjøre helsehjelp og helseopplysninger mer tilgjengelige for enkeltpersoner ved å tilby en trygg, digital plattform for online kontakt med egnet autorisert helsepersonell («Helsepersonell»), lagring, kontroll og administrering av helsedata og sammenkobling med andre digitale helseapplikasjoner og helseverktøy. Via Tjenesten kan Kunden: - bestille, gjennomføre og betale for online konsultasjon med Helsepersonell via videooverføring og/eller meldinger; Tjenesten er under utvikling, og flere funksjoner kan bli tilgjengelige etter hvert. Eyrs langsiktige mål er å tilby en mest mulig komplett digitial helsetjeneste innenfor de rammer som naturlig settes av teknologi og regelverk. Tjenesten er ikke ment for nødsituasjoner. Hvis det oppstår en nødsituasjon, ring nødtelefon 113 i Norge, 112 i Europa.

1.2 Tilgang til Tjenesten

Tjenesten har en nedre aldersgrense på 16 år. For å få tilgang til Tjenesten må Kunden lage en Brukerkonto ved hjelp av sin BankID og akseptere gjeldende Brukervilkår. Ved opprettelse av Brukerkonto må Kunden oppgi nøyaktige, fullstendige og oppdaterte opplysninger. En Kunde som oppretter Brukerkonto i Tjenesten er selv ansvarlig for at Brukerkontoen benyttes i tråd med de til enhver tid gjeldende Brukervilkår, lover og regler. En Brukerkonto kan i utgangspunktet bare brukes av den som eier kontoen, og den kan ikke overføres til andre. Barn under 16 år kan imidlertid få tilgang til enkelte av funksjonene i Tjenesten, herunder online konsultasjon med Helsepersonell, sammen med sine foreldre/foresatte hvis en av disse har en Brukerkonto. Dette gjelder imidlertid bare barn under 16 år. Barn over 16 år må opprette egen Brukerkonto hvis de skal benytte seg av Tjenesten. Brudd på bestemmelsene om tilgang til Tjenesten kan medføre sperring og/eller sletting av den aktuelle Brukerkonto. Kunden vil ikke få mulighet til å opprette ny Brukerkonto hvis Brukerkontoen først er sperret og/eller slettet.

1.3 Bruk av Tjenesten

Tjenesten skal kun benyttes til lovlige formål. Kunden skal ikke misbruke Tjenesten ved å hindre eller forstyrre Tjenesten, eller forsøke å hindre eller forstyrre Tjenesten, overføre eller forsøke å overføre virus til Tjenesten, gi uberettiget tilgang til Tjenesten eller bruke Tjenesten i strid med Brukervilkårene. Ved bruk av Tjenesten er Kunden bundet av de til enhver tid gjeldende Brukervilkår. Misbruk av Tjenesten som beskrevet i dette punkt 1.3 kan medføre sperring og/eller sletting av Kundens Brukerkonto i samsvar med punkt 1.2 ovenfor. Brudd på lokal lovgivning kan dessuten medføre straffeforfølgelse og/eller erstatningskrav i den aktuelle jurisdiksjonen.

1.4 Pris, betaling og avbestilling

Opprettelse av Brukerkonto i Tjenesten er gratis. Alle funksjoner i Tjenesten er også gratis, med unntak av konsultasjon med Helsepersonell. Det tas forbehold om endringer. En alminnelig konsultasjon med Helsepersonell har en varighet på 15 minutter. Ordinær pris for konsultasjon er NOK 350 pr. 4. november 2017. Ved bruk av rabattkupong eller der kostnader til konsultasjon dekkes av forsikring, kan prisen bli lavere, eventuelt kan konsultasjonen bli kostnadsfri. Det tas forbehold om justering av pris. Se www.eyr.md/ for oppdatert prisliste. Før Kunden kan bestille konsultasjon må han/hun legge inn et betalingskort eller eventuelt en forsikringsavtale. Betalingskortet og forsikringsavtalens gyldighet blir deretter kontrollert av Eyr. Ved bestilling av konsultasjon blir beløpet reservert på oppgitt betalingskort. Bestillingen bekreftes først når beløpet er reservert. Kortet blir belastet når konsultasjonen er ferdig. Avtalt konsultasjon kan avbestilles kostnadsfritt inntil fire timer før avtalt starttidspunkt for konsultasjon. Ved avbestilling i henhold til dette, vil oppgitt betalingskort ikke bli belastet. Ved avbestilling på annen måte en beskrevet her, vil oppgitt betalingskort bli belastet.

2. Behandling av person- og helseopplysninger

For å kunne tilby Tjenesten, innhenter Eyr personopplysninger, som f.eks. navn og personnummer, fra Kunden. For å kunne tilby enkelte funksjoner i Tjenesten, innhenter Eyr også helseopplysninger fra Kunden, som Kunden sender til Helsepersonellet. Behandling av slike opplysninger er nødvendig for at Eyr skal kunne tilby Tjenesten. Person- og helseopplysningene behandles i samsvar med: - Lov og forskrift om behandling av personopplysninger (Lov nr. 31 av 14. april 2000 og forskrift nr. 1265 av 15. desember 2000 om behandling av personopplysninger) - Forskrift om pasientjournal (Forskrift nr. 1385 av 21. desember 2000) - Norm for informasjonssikkerhet i Helse- og omsorgstjenesten (Normen)

Informasjon om behandling av person- og helseopplysninger fremgår av Personvernerklæringen og Pasienterklæringen.

3. Eyrs ansvar

Med de begrensninger som følger av dette punkt 3, er Eyr ansvarlig for Tjenesten og funksjoner i Tjenesten.

3.1 Force majeure

Eyr er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap og/eller skade som følge av krig, streik, lockout, brann, inngrep/bestemmelser fra offentlige myndigheter, arbeidskonflikt, ulykke, strømbrudd, feil/forsinkelse/forglemmelse fra underleverandører eller lignende forhold som ligger utenfor Eyrs kontroll og som det ikke er rimelig å forvente at Eyr kan unngå eller overvinne følgene av.

3.2 Medisinsk ansvar

Tjenesten er først og fremst et kommunikasjonsverktøy utviklet for å forenkle kommunikasjonen mellom Kunden og Helsepersonell. Eyr har ikke noe medisinsk ansvar overfor Kunden, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for helsehjelpen som ytes av Helsepersonell via Tjenesten. Eyr kan heller ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade som oppstår som følge av helsehjelpen, eller for mangler og feil ved helsehjelpen, herunder manglende eller feilaktige diagnostiseringer, behandlinger eller råd som gis gjennom Tjenesten. Eget ansvarsforhold kan gjelde for kunder som benytter Tjenesten som en del av sin forsikringsavtale.

3.3 Eksterne lenker

Tjenesten kan inneholde lenker til nettsider eller tjenester som ikke er eid eller kontrollert av Eyr. Eyr har ingen kontroll over eller ansvar for innholdet i slike nettsider eller tjenester, varene og tjenestene disse tilbyr, eller hvordan slike nettsider eller tjenester behandler personopplysninger mv. Eyr er derfor heller ikke ansvarlig for skade eller tap forårsaket eller antatt forårsaket av, eller i forbindelse med, Kundens bruk av eller tillit til innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelig gjennom slike nettsider eller tjenester.

4. Konfidensialitet

Person- og/eller helseopplysninger om Kunden vil kun bli formidlet til andre i den grad det er nødvendig for å levere Tjenesten i samsvar med formålet og/eller dersom det foreligger samtykke fra Kunden. Informasjon om behandling av person- og helseopplysninger fremgår av Personvernerklæringen og Pasienterklæringen. I samsvar med Normen vil all tilgang til Kundens person- og helseopplysninger bli loggført. Loggføringen skjer automatisk i Tjenesten. Alle som får tilgang til opplysninger via Tjenesten er underlagt taushetsplikt ved lov eller avtale.

5. Immaterielle rettigheter

Tjenesten og Tjenestens innhold og funksjoner er Eyrs eiendom. Eyrs immaterielle rettigheter er beskyttet av opphavs- og varemerkeretten. Eventuelle immaterielle rettigheter som oppstår som et resultat av Tjenesten, skal ene og alene tilfalle Eyr. Eyrs varemerke og/eller logo tilhører Eyr og skal ikke brukes i forbindelse med andre produkter eller tjenester uten skriftlig forhåndssamtykke fra Eyr.

6. Leverandører og andre medhjelpere

Kunden samtykker i at Eyr kan bruke leverandører og andre medhjelpere for å levere Tjenesten. I de tilfeller hvor andre enn Eyr selv behandler Kundens person- og/eller helseopplysninger vil behandlingen være basert på databehandleravtaler mellom Eyr og leverandøren i samsvar med gjeldende rett. Eyr er imidlertid ansvarlig overfor Kunden for leverandørers leveranse av Tjenesten.

7. Personvern

Vilkår for personvern fremgår av Personvernerklæringen. Spesielle vilkår som gjelder for behandling av helseopplysninger fremgår av Pasienterklæringen.

8. Brudd på gjeldende vilkår

Brudd på gjeldende vilkår og bestemmelser vil kunne medføre stenging og/eller sletting av Kundens Brukerkonto.

9. Avslutning av konto og oppsigelse av Tjenesten

Gjeldende Brukervilkår gjelder for Tjenesten til Kunden sletter sin Brukerkonto. Sletting av Brukerkonto regnes som oppsigelse av Tjenesten fra Kundens side. Eventuell tilbaketrekking av samtykke til behandling av personopplysninger til markedsføringsformål regnes imidlertid ikke som oppsigelse av Tjenesten. Eyr forbeholder seg rett til å si opp avtalen, deaktivere og/eller slette Kundens Brukerkonto dersom Tjenesten skal avvikles, eller dersom det foreligger annen rimelig grunn for oppsigelse, herunder brudd på vilkår for bruk av Tjenesten. Eyr er ikke forpliktet til å forhåndsvarsle om oppsigelse, deaktivering eller sletting. Ved oppsigelse har ikke Eyr ansvar for å gi Kunden tilgang til opplysninger som ligger i Tjenesten. Ved sletting av Brukerkonto vil alle opplysninger som ligger i Tjenesten bli slettet med mindre Eyr er forpliktet til å lagre opplysningene. Informasjon om dette fremgår av Personvernerklæringen og Pasienterklæringen.

10. Revisjon av Tjenesten

Eyr har rett til å endre Tjenestens omfang og funksjoner. Registrerte Kunder vil bli forhåndsvarslet om eventuelle endringer i Tjenesten. Eyr har også rett til å endre vilkårene for tilgang til Tjenesten og bruk av funksjoner i Tjenesten ved å endre disse Brukervilkårene. Registrerte Kunder blir varslet om eventuelle endringer i Brukervilkårene. For videre bruk av Tjenesten må oppdatert versjon av Brukervilkårene aksepteres.

11. Tvisteløsning, lovvalg og verneting

Eyr Medical AS er lokalisert i Norge. Enhver tvist som eventuelt oppstår mellom Kunden og Eyr vil være underlagt norsk lov. Eventuell tvist som oppstår skal alltid forsøkes løst i minnelighet før det eventuelt tas rettslige skritt. Henvendelser i denne forbindelse bes rettet til: legal@eyr.md. Hvis tvisten ikke lar seg løse på minnelig vis, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Oslo Tingrett som rett verneting.

12. Kontakt

E-postadresse: privacy@eyr.md Øvrig kontaktinformasjon og annen informasjon finner du på vår nettside: www.eyr.md Organisasjonsnummer: 915 487 467

13. Samtykke

Ved å klikke «Aksepter vilkår» nedenfor samtykker Kunden til 1. Brukervilkårene 2. Personvernerklæring og, 3. dersom Kunden tar i bruk tjenester som krever behandling av helseopplysninger, Pasienterklæring. Behandling av helseopplysninger skjer kun når Kunden bestiller en konsultasjon med Helsepersonell. Samtykket er bindende frem til det eventuelt trekkes tilbake. Dersom Kunden trekker sitt samtykke, vil ikke dette påvirke lovligheten av Behandling som bygger på samtykket før dette trekkes tilbake.