Användarvillkor

Last updated 11 juni 2024

Användarvillkor

Eyr-appen och de hälso- och sjukvårdstjänster som du kan beställa via appen ("Tjänsten") tillhandahålls av Eyr Medical Sverige AB ("Eyr" eller "vi"). Genom att använda Tjänsten accepteras dessa användarvillkor. Genom att ladda ner Eyr-appen från App Store eller Google Play godkänner du även villkoren till App Store eller Google Play. Den person som använder Tjänsten benämns nedan "Användare(n)", eller "du". För information om behandling av hälso- och personuppgifter, i Tjänsten, se vår integritetspolicy.

Information om Tjänsten

Tjänsten har utvecklats och ägs av Eyr Medical AS (Norge) som har givit Eyr Medical Sverige AB rätt att tillhandahålla Tjänsten i syfte att göra hälso- och sjukvårdsupplysningar mer tillgängliga för enskilda personer genom att tillhandahålla en säker plattform för digital kontakt med legitimerad vårdpersonal. Genom Tjänsten kan du beställa, erhålla och betala för digitala hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive konsultation med vårdpersonal via videomöten, meddelanden och formulär. Tjänsten är inte avsedd för nödsituationer. Om en akut och allvarlig situation uppstår, ring 112.

Ansvar för Tjänsten

Vårdgivaren som tillhandahåller hälso- och sjukvård via Tjänsten har ett lagstadgat personligt ansvar för att vården uppfyller kraven på professionell, sakkunnig och omsorgsfull vård. Eyr ansvarar för att möjliggöra för vårdgivarna att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter, bland annat genom att tillhandahålla ett journalsystem där vårdpersonalen kan dokumentera hälso- och sjukvårdsbehovet samt genom systematiskt arbete med kvalitetsförbättring.

Eyr tar inget ansvar för avbrott i tillgängligheten för Tjänsten som orsakas av: • fel eller problem relaterade till Användarens hårdvara, utrustning, nätverk, programvara eller fel i en programvara från tredje part som Eyr inte kan avhjälpa trots att Eyr på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda felet; • annan omständighet som Användaren ansvarar för enligt dessa användarvillkor; • virus eller andra angrepp på säkerheten som inträffar trots att Eyr på ett fackmannamässigt sätt vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder; • eller omständighet utanför Eyrs kontroll (force majeure).

Om Tjänsten inte är tillgänglig på grund av fel eller avbrott, vänligen kontakta oss så snart som möjligt via e-post support@eyr.md eller genom vår chatt på https://eyr.md/support. Fel kommer i första hand att åtgärdas genom felavhjälpning, förutsatt att detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Eyr. Eyr förbehåller sig rätten att åtgärda och avhjälpa fel på egen bekostnad förutsatt att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Användaren. Om avhjälpande inte kan ske har Användaren rätt till skäligt prisavdrag och/eller ersättning för eventuell direkt och styrkt ekonomisk skada.

Grundläggande krav för Användare

• Det krävs att du har BankID för att skapa ett konto som ger åtkomst till Tjänsten.

• För att använda Tjänsten krävs det att du är minst 16 år gammal. Personer som inte har fyllt 16 år kan använda Tjänsten genom en förälders eller vårdnadshavares användarkonto. Vid konsultation kommer läkaren att upprätta en separat journal för den person som hälso- och sjukvården tillhandahålls. • Du ansvarar för att den information som du har lämnat på ditt konto i Tjänsten alltid är korrekt och uppdaterad. • Ett användarkonto är personligt och du ansvarar för att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga. • För att genomföra konsultation via videomöte krävs det att du har tillgång till internet och tillräcklig dataöverföringskapacitet i nätverket. Om så inte är fallet, finns risk för att du upplever dålig kvalitet på ljud och bild under videomötet eller att konsultation inte kan genomföras.

Otillåten användning

Missbruk av Tjänsten är inte tillåtet. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att: • utnyttja Tjänsten kommersiellt eller i näringsverksamhet; • förhindra eller störa Tjänsten, t.ex. genom spridning av virus; • få otillåten åtkomst till Tjänsten genom att använda metoder som inte omfattas av användargränssnittet och användarinstruktioner för Tjänsten; • kontakta läkare privat, t.ex. på dennes privata mobilnummer; • trakassera, hota, diskriminera eller på annat sätt bete dig oacceptabelt vid användning av Tjänsten; • spela in videomöten med vårdpersonal eller på något annat sätt bidra till spridning av sådant material; eller • utnyttja Tjänsten i strid med gällande lagstiftning.

Missbruk, eller vid misstanke om missbruk, av Tjänsten enligt beskrivningen ovan kan leda till att ditt konto spärras och/eller raderas. Du kommer att informeras i förväg innan ditt konto spärras eller raderas, såvida inte särskilda omständigheter medför att du inte kan informeras i förväg. Vid radering och upphörande av ditt användarkonto kommer dina hälso- och personuppgifter att fortsatt vara lagrade i vår patientjournal och du har alltjämt samtliga rättigheter intakta enligt gällande lagstiftning, se vår integritetspolicy. Om ditt konto avslutats i enlighet med denna bestämmelse kan du inte skapa ett nytt konto utan vårt uttryckliga godkännande. Om missbruk eller annat avtalsbrott mot dessa användarvillkor har åsamkat ekonomisk förlust för Eyr har Eyr rätt att kräva ersättning för sådan skada.

Immateriella rättigheter

Användaren av Tjänsten erhåller inte någon äganderätt till immateriella rättigheter i Tjänsten eller till det innehåll som du får tillgång till. Du får inte använda innehåll eller material från Tjänsten utan uttryckligt medgivande från Eyr eller tredje part som rättigheterna tillhör eller om det i övrigt är tillåtet enligt lag. Dessa användarvillkor ger dig inte rätt att använda varumärken eller logotyper som ingår i och/eller används i Tjänsten.

Priser och betalning

Det är gratis att ladda ner Eyr-appen och att skapa ett konto. Priset för en konsultation anges i Eyr-appen innan du bokar konsultationen. Om du har ett avtal eller en försäkring genom någon av våra partners kan kostnaden för konsultationen omfattas och täckas av sådan försäkring. Ett sådant avtal måste läggas till i Eyr-appen under fliken ”Konto” innan beställning av konsultationen sker för att försäkringen ska omfatta kostnaden för konsultationen. När du bokar en konsultation reserveras det relevanta beloppet på angivet kreditkort. Användaren kan inte starta konsultationen innan dess betalningen är reserverad.

Avbeställning

Betalning reserveras på kreditkortet vid bokningstillfället och debitering sker efter konsultationen. Tidbokade möten med läkare på avtalad tid kan avbokas utan kostnad genom att kontakta vår support upp till fyra timmar före det att avtalad konsultation ska äga rum. Vid avbokning senare än fyra timmar före konsultationen debiteras du för hela beloppet.

Ingen ångerrätt

Användaren samtycker till att denne inte har någon ångerrätt enligt distansavtalslagen (2005:59). Användaren har härvid inte någon ånger- eller avbeställningsrätt då avbokning sker senare än fyra timmar innan det att konsultationen ska äga rum.

Frivillig upphörande av konto

Du kan när som helst avsluta och radera ditt konto. Om du avslutar ditt användarkonto kommer dina hälso- och personuppgifter fortfarande vara lagrade i vår patientjournal, och du har alltjämt samtliga rättigheter intakta i enlighet med gällande lagstiftning, se vår integritetspolicy.

Ändringar

Eyr förbehåller sig rätten att göra ändringar i Tjänsten. Ändringar meddelas i appen. Viktiga ändringar kommer även att meddelas via e-post eller i Eyr-appen. Vid var tid gällande användarvillkor finns alltid tillgängligt i Eyr-appen och på vår webbplats. Om du inte accepterar ändringarna ska du radera och avsluta ditt konto hos oss och upphöra med användningen av Tjänsten.

Klagomål och tvist

Om du vill framföra klagomål avseende Tjänsten, vänligen kontakta oss via e-post support@eyr.md eller genom vår chatt på https://eyr.md/support.

Du har också rätt att framföra klagomål till relevanta myndigheter om du anser att du inte har tillförsäkrats dina rättigheter som patient eller på annat sätt invänder mot Tjänsten eller dessa användarvillkor. Hur du går vidare och till vem du ska lämna in ditt klagomål beror på vilken del av Tjänsten du vill klaga på. Användbar information och vägledning om hur du går tillväga finns på https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/om-du-inte-ar-nojd/om-du-inte-ar-nojd-med-varden/.

För dessa användarvillkor gäller svensk rätt. Tvist med anledning av dessa användarvillkor ska slutligt avgöras av allmän domstol i Sverige.