Kan jag vara säker på att Eyr-psykologerna säkerställer konfidentialitet?

Psykologer är vårdpersonal med tystnadsplikt, och de respekterar individens rätt till konfidentialitet genom sekretess kring allt psykologen får reda på om klienter och andra personer i egenskap av vårdpersonal. Psykologerna hos Eyr kan bara förmedla information de får från dig till andra om du samtycker till det, eller där det är lagstadgat att de ska eller kan, som när det är absolut nödvändigt för att säkerställa liv och hälsa. Situationer som kan innebära att tystnadsplikten upphör förekommer mycket sällan, och psykologen ska då som huvudregel diskutera informationsutbytet med sin klient först.

Du kan läsa mer om hälsopersonals tystnadsplikt och undantag från denna här

Om du är intresserad, så har psykologerna hos Eyr möjlighet att samordna med vårdpersonal utanför Eyr, som t.ex. din läkarmottagning. Detta gör vi dock endast om du ber om det. Om inte, förblir det du väljer att dela med din psykolog hos Eyr skilt från din övriga vårdhistorik.

← Frågor och svar